در حال بارگذاری ...

دومین فراخوان برای تشکیل مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان

دومین فراخوان برای تشکیل مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان در روز پنج شنبه مورخ 21/40/1931( زمان پذیرش از ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 24/40/1931 و زمان خروج نهایتاً تا ساعت19 روز جمعه مورخ 22/40/1931 )در محل پردیس شهید بهشتی مشهد مقدس خواهد بود .

جهت کسب اطلاعت بیشتر فایل پیوست را دریافت نمائید.


نظرات کاربران